6 tháng năm 2022, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,48%