6 tháng đầu năm, vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 20 tỷ USD