6 ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19