6 chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế áp dụng từ 2020