5 tháng năm 2021: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 262 tỷ USD