5 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 14 tỷ USD