5 địa điểm ở Hà Nội bị cách ly y tế, phong tỏa (do liên quan đến BN 3633 và BN3634)