45 ca mắc COVID-19 mới tại Đà Nẵng (từ BN465 đến BN509)