41 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (đến 7h ngày 27/5/2020)