4 tháng năm 2021: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng trên 24%