4 tháng năm 2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm 4,9%