4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới