3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định
#IG-105271

Văn hóa - Xã hội

3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định

Sapo ngoài: Hà Nội (TTXVN 3/10) Theo Quyết định số 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024, mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.
Xuất bản:Thứ hai, 03/10/2022 06:15 (GMT+7)