2 tháng năm 2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 5,34 tỷ USD