2 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2%