2 tháng đầu năm 2020, thu hút FDI đạt gần 6,47 tỷ USD