180 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (tính đến 19/7/2021)