123 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (tính đến 29/4/2021)