12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2022-2023
#IG-104886

Giáo dục - Khoa Học

12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục năm học 2022-2023

Hà Nội (TTXVN 22/8) Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chủ đề năm học mới là “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm.
Xuất bản:Thứ hai, 22/08/2022 06:18 (GMT+7)