11 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6%