11 tháng năm 2021, Việt Nam xuất siêu 225 triệu USD