11 tháng năm 2020: Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 2,4%