11 tháng năm 2019: Thặng dư thương mại nông, lâm, thủy sản đạt  8,8 tỷ USD