10 tháng năm 2020, Việt Nam thu hút 23,48 tỷ USD vốn FDI