10 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,7%