10 tháng năm 2019, Việt Nam thu hút 29,11 tỷ USD vốn FDI