10 tháng năm 2019: Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI