10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của ngành
#IG-19140

Kinh tế - Hội nhập

10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng cao hơn mức tăng chung của ngành

Hà Nội (TTXVN 1/2) Giai đoạn 2011-2020, cơ cấu các ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành khai khoáng, tăng nhanh tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân khoảng 8%/năm, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng khoảng 10%/năm
Xuất bản:Thứ hai, 01/02/2021 06:25 (GMT+7)